תקן חשבונאות מספר 34 - "הצגה של דוחות כספיים"
הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות פרסמה את תקן חשבונאות מספר 34, בנושא הצגה של דוחות כספיים. התקן נועד לקבוע את הבסיס להצגת דוחות כספיים המיועדים לישויות המיישמות את כללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP).
יצוין, כי התקן ברובו אינו משנה כללי הצגה אלא נותן תוקף תקני להוראות שנקבעו קודם בפרקטיקה, בתקני חשבונאות ובמסגרת הפרסום של המוסד לתקינה "המסגרת המושגית".
התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחר מכן בדרך של יישום למפרע.
תקן חשבונאות מספר 34 - "הצגה של דוחות כספיים"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570