הערכות לתביעת פיצוי נזק עקיף בגין מבצע "צוק איתן"
בהתאם לסיכום ועדת חוץ וביטחון מיום 16 ביולי 2014, העקרונות למתן פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממבצע "צוק איתן" יהיו בדומה לעקרונות אשר נקבעו במהלך מבצע "עמוד ענן". בהתאם לכך הוועדה האריכה את ההגדרה של "מצב חירום בעורף".
כמו-כן, נקבע כי האוצר יידרש להכיר בישובים הממוקמים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה כיישובי ספר.
מניסיון העבר אנו יכולים להניח, כי לאחר סיום מבצע "צוק איתן", תפרסם רשות המסים הנחיות בנוגע למנגנוני פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים, שינבעו מהלחימה.
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם, כי למרות שהוראות סופיות טרם פורסמו, ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט כבר עכשיו, כדי לאפשר את הוכחת הנזק בעתיד – פירוט בחוזר.
הערכות לתביעת פיצוי נזק עקיף בגין מבצע "צוק איתן"
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570