בתנאים מסוימים אירוע גיבוש שעורכת חברה לא ייחשב כהכנסת עבודה
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, הדנה בסוגיה האם אירוע גיבוש, שעורך ומממן המעביד, מהווה "טובת הנאה", ולפיכך, הינו בגדר "הכנסת עבודה", שיש לנכות ממנה תשלום דמי ביטוח לאומי?
בית הדין חזר על עקרונות העולים מפסיקה קודמת, לפיהם המבחן הקובע לעניין חיוב בתשלום מס הכנסה יהיה האם אירוע הגיבוש נועד לטובת החברה, שאז אין חובת ניכוי, או לטובת העובד שאז תחול חובת ניכוי.
בתנאים מסוימים אירוע גיבוש שעורכת חברה לא ייחשב כהכנסת עבודה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570