מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
ברצוננו לעדכנכם בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה: "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל" . הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות שכר עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 בינואר 2014, כמפורט בהוראה. מועד אחרון להגשת הבקשות לסיוע הינו ה 29 - ביולי 2014.
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570