נפתח הסיוע לפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - הגשת בקשות עד לתאריך 22 במאי 2014
משרד הכלכלה רואה חשיבות רבה בהשתתפות תאגידים ישראליים בפרויקטים בינלאומיים בחו"ל, וזאת מתוך מטרה להביא להגדלת כושר התחרות שלהם בשווקים אלו. בשל העלויות הכספיות הכרוכות בהשתתפות כזו, הוקמה, על ידי המשרד, קרן סיוע, אשר תסייע לתאגידים ישראליים במימון העלויות הכרוכות בכך, כמפורט בהוראת המנכ"ל .
בהגדרת "פרויקטים" ניתן לכלול: אספקת שירותים או שירותים ומוצרים, אך לא אספקת מוצרים בלבד בהיקף כספי מוערך מראש, ובלבד שאין מדובר באספקת שירותים או שירותים ומוצרים לגורמים צבאיים.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 22 במאי 2014.
נפתח הסיוע לפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - הגשת בקשות עד לתאריך 22 במאי 2014
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570