תזכורת בדבר המועד להגשת בקשה להטבות כמפעל מועדף
בתיקון מספר 68 לחוק לעידוד השקעות הון, נקבע, כי חברה בעלת מפעל מוטב או מאושר, יכולה לבחור לקבל הטבות מתוקף התיקון לחוק, כנגד ויתור על ההטבות שניתנו לה מכוח החוק טרם תיקונו. על חברה, שלא הגישה הודעת ויתור בשנים קודמות, ואשר מעוניינת בקבלת ההטבות הנ"ל בגין שנת 2014 - להגיש בקשה עד ליום 31 במאי 2014.
תזכורת בדבר המועד להגשת בקשה להטבות כמפעל מועדף
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570