המלצה לסגירת תאגידים שאינם פעילים
בחוזר הפניית תשומת הלב לחשיבות פירוק תאגידים שאינם פעילים עקב הסיבות המפורטות בחוזר, כולל המלצה לפעול בנושא.
הינכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם בכל שאלה או הבהרה.
המלצה לסגירת תאגידים שאינם פעילים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570