החלת חובת ציון מספר הרישום של הקונה על גבי חשבונית מס
הרינו להזכירכם, כי החל מיום ה-1 בינואר 2014, חלה חובה על עוסק מורשה, בעסקאות בהן סכום המכירה הבודדת עולה על 5,000 ₪ (לפני מע"מ), להכליל בחשבונית המס את מספר הרישום של הקונה/מקבל השירות, כאשר הם: עוסקים, מוסדות כספיים ומלכ"רים.
החלת חובת ציון מספר הרישום של הקונה על גבי חשבונית מס
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570