הוצאות חכירה לתקופה שעד 49 שנים תותרנה בניכוי בתנאים מסוימים
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הקובע כי חכירה מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לתקופה שעד 49 שנים, יכולה להיחשב לחכירה תפעולית (תוך שימת לב לפרטי החוזה), ובמקרה כזה תותרנה הוצאות החכירה בניכוי כהוצאה פירותית שוטפת.
הוצאות חכירה לתקופה שעד 49 שנים תותרנה בניכוי בתנאים מסוימים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570