שותפויות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
בהתאם לתקנות השותפויות (רישום ואגרות), על כל שותפות לשלם אגרה שנתית לרשם השותפויות.
אגרה מופחתת / אגרה בשיעור מלא - גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה.
פרטים בחוזר.
שותפויות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570