חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית.
את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות.
אגרה מופחתת / אגרה בשיעור מלא - גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה.
פרטים בחוזר.
חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570