ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2013
לקראת תום שנת המס 2013, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2013 ("יום המאזן"). בחוזר פירוט לגבי נושאים אלו.
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570