הקצאה חדשה לתכנית המענקים לעידוד התעסוקה
לאחרונה הקצה משרד הכלכלה סיוע חדש המיועד לקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בעבודה נמוך. הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית, כאשר במסלול זה אין מגבלה על מיקום העסק והוא מותנה בקליטת עובדים מהאוכלוסייה החרדית, ואוכלוסיית בני המיעוטים (לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים), אנשים בעלי מוגבלות והורים יחידים.
שינוי בולט בתוכנית זו הינו הענקת סיוע בגין העסקת עובדים העונים על הגדרת "אדם עם מוגבלות" (כמפורט בהוראה(.
הסיוע יינתן בשיעורים שבין 10% ל- 37.5% מסך עלות שכר העובד (בהתאם למגזר אליו משתייך העובד), למשך 30 חודשים.
מועד ההגשה האחרון: עד ליום 20 באוקטובר 2013 בשעה 15:00.
הקצאה חדשה לתכנית המענקים לעידוד התעסוקה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570