תכנית מענקים חדשה לעידוד התעסוקה
בימים אלו יצאה הקצאה חדשה למעסיקים אשר הינה מיועדת לקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בעבודה נמוך. אופן הסיוע הינו בשיעורים שבין 10% ל- 37.5% מסך עלות שכר העובד (בהתאם למגזר אליו משתייך העובד) ולמשך 30 חודשים.
מועד ההגשה האחרון: עד ליום 20 באוקטובר 2013 בשעה 15:00.
תכנית מענקים חדשה לעידוד התעסוקה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570