הבהרות בעניין דיווח לרשם החברות
בעקבות מכתבי התראה לפני רישום חברה כ"חברה מפרה", שנשלחו לאחרונה, ברצוננו להבהיר, כי בהתאם לסעיף 141 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, על חברה שאינה "תאגיד מדווח" או תאגיד שחוק ניירות ערך חל עליו - להגיש דין וחשבון שנתי ולשלם אגרה שנתית.
על פי החוק מוסמך הרשם לרשום התראה לחברה במרשם החברות. באם ההפרות לא תתוקנה בתוך 30 יום, תחשב החברה כ"חברה מפרה", אשר ניתן לנקוט נגדה וכנגד הדירקטורים ובעלי השליטה שלה, בסנקציות שונות.
בחוזר הבהרות בנוגע לדיווח השנתי לרשם.
הבהרות בעניין דיווח לרשם החברות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570