האם זכאי הנישום להוכיח כי הוצאות הרכב שהוציא בפועל עולות על השיעור הקבוע בתקנות?
בית המשפט המחוזי פסק, כי הוצאות מעורבות אינן ניתנות לניכוי מעבר לשיעור הניכוי המותר בתקנות - גם באם שיעור ההוצאה בייצור הכנסה בפועל, גבוה מהשיעור המותר על פי התקנות.
האם זכאי הנישום להוכיח כי הוצאות הרכב שהוציא בפועל עולות על השיעור הקבוע בתקנות?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570