עיקרי פרק המיסוי בחוק ההסדרים לשנים 2013-2014
בחוזר עדכון על החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013, אשר אושר במליאת הכנסת.
תוקף השינויים שנקבעו בחוק יחול מיום ה-1 בינואר 2014 (אלא אם צוין אחרת).
בחוזר פירוט עיקרי השינויים בפרק המיסוי בחוק הרלוונטיים ללקוחותינו.
עיקרי פרק המיסוי בחוק ההסדרים לשנים 2013-2014
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570