דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
ברצוננו להזכיר לתאגידים, אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת המדען הראשי ומחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה, כי יום ה 31- באוגוסט הינו מועד אחרון לדיווח תמלוגים עבור המחצית הראשונה של שנת 2013 . תאגיד אשר לא יגיש את הדיווח עד מועד זה - יעוכב לו תשלום המענקים מהקרן.
דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570