האם החזר בגין הוצאות רכב לשכיר לביצוע עבודתו - פטור ממס?
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי כאשר עובד מוציא הוצאה לשם המעביד (במקרה הנדון נוסע ברכבו הפרטי לשם ביצוע עבודתו), ההחזר בגין הוצאות אלו פטור ממס, בתנאי שיוכח כי ההוצאה הוצאה לשם העבודה.
האם החזר בגין הוצאות רכב לשכיר לביצוע עבודתו - פטור ממס?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570