הודעה על דחיית מועד הגשה לקבלת סיוע בקליטת עובדים
הננו להביא לידיעתכם כי משרד הכלכלה הודיע על דחיית המועד להגשת מסמכי ההקצאה בדבר סיוע בקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 18 ביולי 2013 בשעה 14:00.
שימו לב, כי לתאגידים, שנמנעו עד כה מהגשת בקשה, עקב לוח זמנים צפוף - נפתח כעת חלון הזדמנויות נוסף להגשת הבקשה.
הודעה על דחיית מועד הגשה לקבלת סיוע בקליטת עובדים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570