אי הכרה בהפסדי הון והוצאות
בחוזר עדכון בדבר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו נדונו מספר סוגיות בעניינה של חברת עגיב . החברה החזיקה במניותיהן של חברת הפועל תל אביב, חברת סיסטם וחברת שארפר. פקיד השומה לא הכיר בהפסדי הון והוצאות שונות, עליהם הצהירה החברה. בחוזר עיקרי המחלוקות והפסיקה בגינן.
אי הכרה בהפסדי הון והוצאות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570