סמכות פקיד השומה - לפתיחת הסכם שומה - מוגבלת למקרים חריגים
בית המשפט המחוזי קבע, כי הסמכות שהוקנתה לרשות המסים בסעיף 147 לפקודת מס הכנסה, לפתוח מחדש שומה שנקבעה בהסכם - לא תיושם באם הסיבה לכך טעות משפטית ושיקול דעת שגוי של פקיד השומה - זאת בגלל הפגיעה באינטרס ההסתמכות וסופיות השומה של הנישום.
סמכות פקיד השומה - לפתיחת הסכם שומה - מוגבלת למקרים חריגים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570