עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דיווחים ובקשה לניהול תקין
ברצוננו להזכירכם בדבר חובת עמותה להגשת דוחות שנתיים לרשם העמותות, ובדבר נוהל
קבלת אישור ניהול תקין.
עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דיווחים ובקשה לניהול תקין
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570