מחיקת הלוואה לחברת בת - אינה בהכרח הוצאה פירותית
ברצוננו לעדכנכם בפסיקת בית המשפט המחוזי 1 הקובעת, כי מחיקת חוב לחברת בת תהווה הוצאה פירותית, רק באם נתהוותה במסגרת פעילותה השוטפת.
מחיקת הלוואה לחברת בת - אינה בהכרח הוצאה פירותית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570