אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (מנהל אזורי) פרסם הודעה בדבר קיום אפשרות להענקת
זכויות במקרקעין, בפטור מחובת מכרז, באזור עדיפות לאומית, למפעל שתחום עיסוקו תעשייה /
מלאכה / בניית מבנים להשכרה לתעשייה.
אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570