כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון),
תשע"ג 2012- , המעדכנות את סעיף 25 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-
.1973
כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570