תזכורת בדבר הדיווח על הטיפול באריזות
ברצוננו להזכירכם, כי החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א 2011- , נכנס לתוקף לפני כשנה.
מטרת החוק הינה צמצום כמות פסולת האריזות, מניעת הטמנתה ועידוד שימוש חוזר ומיחזור במטרה למנוע פגיעה בסביבה.
על כל יצרן ויבואן של מוצרים ארוזים, להתקשר עם גוף מוכר 1 לצורך קיום חובותיו על פי החוק.
תזכורת בדבר הדיווח על הטיפול באריזות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570