הגשת דוח שנתי ותשלום אגרה לרשם החברות
בחוזר תזכורת ופירוט בנוגע לחובת העברת דוח שנתי, עדכון בדבר גובה האגרה לשנת 2013 ודרך תשלומה, מידע בדבר שירות חדש ברשות התאגידים (הזמנת תקנון חברה ותעודת התאגדות מאומתת עד הבית) וכתובתה החדשה של רשות התאגידים.
הגשת דוח שנתי ותשלום אגרה לרשם החברות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570