הקלות נוספות בעניין חישוב מאוחד
בחוזרנו 48/12 עדכנו בדבר החלטת רשות המסים מיום 4 ביולי 2012, בנושא הקלות מס בחישוב מאוחד לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חישוב מס נפרד.
לאחרונה החליטה רשות המסים על הרחבת הקלות אלו. החלטה זו באה לאור אי הבהירות ששררה בנושא חישוב מאוחד ועקב פניית ועדת הכספים ופניות רבות נוספות להקלות, בעקבות. החלטת בית המשפט העליון בעניין מלכיאל.
הקלות נוספות בעניין חישוב מאוחד
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570