הבהרה לחוזרנו 94/12 בדבר מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית הפטורה מתמלוגים
בחוזר הבהרות בנוגע לתנאים המקדימים להגשת בקשה, זאת בהמשך לחוזר 94/12 העוסק בתכנית סיוע לתעשייה מסורתית, אשר נועדה לעודד את המחקר והפיתוח.
הבהרה לחוזרנו 94/12 בדבר מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית הפטורה מתמלוגים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570