מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית
קול קורא חדש פורסם במסגרת תכנית לאומית למתן תמיכה ממשלתית להשקעות בפרויקטים שונים ומגוונים בהתייעלות אנרגטית (שאינם במגזר הביתי), וכן תמיכה בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות חדשות בהתייעלות אנרגטית. בחוזר עיקרי הקול הקורא. יודגש, כי את הבקשות נדרש להגיש עד ליום 31 באוקטובר 2012.
מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570