הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ - יותרו רק כנגד הוצאות שהוצאו בפועל
משני פסקי דין שניתנו לאחרונה - עולה, כי הוצאה המותרת בניכוי (במקרים הנדונים הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ בישראל) - תותר בניכוי רק בגובה הסכום בו הוצאה בפועל, ולא בגובה הסכום המקסימאלי הקבוע בתקנות.
הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ - יותרו רק כנגד הוצאות שהוצאו בפועל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570