החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס 2012
החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012 - אושר לאחרונה בקריאה שנייה ושלישית. במסגרת החוק הועלה שיעור מס הכנסה באחוז אחד. כמו כן, הוטל מס בשיעור 2% על הכנסות גבוהות, והועלה שיעור דמי הביטוח הלאומי אותם משלמים מעסיקים - בגין חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע. תחולת החוק הינה מיום 1 בינואר 2013.
החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס 2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570