החלטת מיסוי בגין שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות
רשות המסים, הביעה את עמדתה, כי יש לחייב את העובד בשווי שימוש רק על פי הקבוע בתקנות, ואין לסטות מכך - גם במקרים בהם עלות השימוש הפרטי בפועל, נמוכה מסכום שווי השימוש שנקבע בתקנות.
החלטת מיסוי בגין שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570