האם ניתן לשנות סיווג מלכ"ר לעוסק?
בית המשפט המחוזי דן במקרה בו מנהל המע"מ שינה את סיווגה של מועצה אזורית ממלכ"ר לעוסק. פרטים בחוזר.
האם ניתן לשנות סיווג מלכ"ר לעוסק?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570