בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג יחול עליהן חישוב מאוחד
לאחרונה פסק בית המשפט העליון, כי כאשר קיימת תלות בין הכנסות בני הזוג (משמע לא מתקיימת דרישת אי התלות) תחושב הכנסתם במשותף, אף אם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס.
בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג יחול עליהן חישוב מאוחד
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570