חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה חייבת
בית המשפט המחוזי פסק, כי חובת רישומו של תקבול, אינה מותנית בכך שתקבול מהווה הכנסה חייבת, וגם תקבול שאינו בגדר הכנסה חייבת - מחויב ברישום.
חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה חייבת
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570