סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570