חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
חברות, שותפויות ועמותות חייבות בתשלום אגרה שנתית לרשם הרלבנטי, כאשר גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה. פרטים בחוזר.
חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570