הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות
ברצוננו לעדכנכם בפסיקת בית המשפט העליון (ע"א 10691/06 שריג נ. פקיד שומה) הקובעת, כי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות בניכוי.
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנוצרו בגין חוב למס הכנסה ניכויים - מותרות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570