הבהרות רשות המסים באשר לחלוקת דיבידנד בשנת 2011
בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), במסגרת תיקון 187 לפקודת מס הכנסה, הועלה שיעור המס על דיבידנד.

בעקבות התיקון פרסמה רשות המסים הבהרות. בחוזר עיקרי הבהרות רשות המסים ועמדתנו בנושא.

הבהרות רשות המסים באשר לחלוקת דיבידנד בשנת 2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570