החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה 31- בדצמבר 2011
בחוזרנו 34/11 ו- 33/11 עדכנו בדבר המלצות הוועדה לשינוי סדר היום הכלכלי - חברתי (ועדת טרכטנברג), בתחום המיסוי. כעת ברצוננו לעדכנכם, כי המלצות הוועדה אושרו בחלקן על ידי הכנסת בקריאה שניה ושלישית ונקבעו בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 187.
החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה 31- בדצמבר 2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570