פורסמו סכומי הוצאות האש"ל המעודכנים מרץ 2009 - 2010
בחוזרנו 36/11 ו 30/11- עדכננו בדבר קביעת בית המשפט העליון, כי נישומים יוכלו לתבוע החזר בגין ההפרש בין סכומי הוצאות האש"ל שהוכרו לבין הסכום המתואם שיקבע שר האוצר (עד לגובה ההוצאה שהוצאה בפועל) לתקופה המסויימת, לשם כך קבע בית המשפט, כי על שר האוצר לקבוע את הסכומים המעודכנים אותם ניתן יהיה לתבוע.
ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פרסמו רשויות המס את הסכומים המעודכנים.
פורסמו סכומי הוצאות האש"ל המעודכנים מרץ 2009 - 2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570