עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה
בחוזר פירוט לגבי עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570