הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
בחוזרנו 30/11 עדכנו בדבר פסיקת בג"צ הקובעת, כי על שר האוצר לעדכן את סכום הוצאות האש"ל המותרות בניכוי, כך שניתן יהיה לתבוע את ההפרש באופן רטרואקטיבי בעבור התקופה שבין מרץ 2009 לדצמבר 2010. המלצנו להיערך להגשת דוחות מתוקנים לשנים 2009 ו- 2010. בחוזר ההביטים שרצוי לקחת בחשבון.
הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570