קבלת אישור מפקיד שומה לעניין קופות גמל בעת העברת עובדים - תזכורת
בחוזרנו 25/11 עדכנו בדבר פרסום הוראות רשות המסים, בנושא פטור ממיסוי צבירה בקופות גמל בעת העברת עובדים ממעסיק למעסיק.
קבלת אישור מפקיד שומה לעניין קופות גמל בעת העברת עובדים - תזכורת
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570