הערכות להמלצות בתחום המיסוי ועדת טרכטנברג - עדכון
בהמשך לחוזרנו מספר 33/11 מחודש אוקטובר בדבר המלצות הוועדה לשינוי סדר היום החברתי - כלכלי (ועדת טרכטנברג), להלן עיקרי השינויים בנושא המס.
הערכות להמלצות בתחום המיסוי ועדת טרכטנברג - עדכון
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570