בג"צ הורה לשר האוצר לעדכן את הוצאות אש"ל לתקופה שבין 3/09-12/10
בהתאם לתקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל"ב-1972, הוצאות בגין אכילה, שתייה ולינה (אש"ל), שהוצאו במסגרת עבודת נישום, הותרו בניכוי על ידי מס הכנסה
בג"צ הורה לשר האוצר לעדכן את הוצאות אש"ל לתקופה שבין 3/09-12/10
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570