הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20 א' לפקודה
פקודת מס הכנסה מאפשרת הכרה בהוצאות מחק ופיתוח שהוצאו למחקרים מדעיים בתחומי התעשייה, החקלאות, התחבורה או האנרגיה (להלן "הוצאות מו"פ"), כאמור בסעיף 20 א' לפקודת מס הכנסה.
הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20 א' לפקודה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570