הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
בחוזרנו מספר 2/11 עדכנו בדבר תיקון מהותי בחוק לעידוד השקעות הון, שנקבע במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (להלן: "תיקון 68)
הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570